En Tr
Çevre Politikası
Ulusal ve Uluslararası piyasalarda tanınmış markalarla çalışmayı ilke edinen  URGAN Ayakkabı,  faaliyetleri sırasında “insana ve yaşadığı çevreye”  saygı  ilkesini benimsemiştir. 
 
Bu ilkeyi tüm çalışanlarının da benimsenmesi için gerekli farkındalığı sağlayan URGAN Ayakkabı üst yönetimi olarak faaliyetlerinde yaşam döngüsü içerisinde çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için aşağıda verilen ilkelere uyacağını taahhüt eder.
 
 • Tüm üretim basamaklarını kapsayan yaşam döngüsü içerisindeki operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirliliğin önlenmesi için gerekli kontrolleri yapmak 
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamak
 • Tüm prosesler ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojiler kullanılmasını sağlamak, 
 • Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmak, böylece çevresel riskleri minimize etmek,
 • Çevre bilincini arttırmak için çalışanlara, alt yüklenicilere eğitimler vermek, ilgili taraflar ile uygun iletişim ağlarını kurarak sosyal sorumluluk bilinci ile çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak,
 • Çevre için amaç ve hedefler koyarak, sürekli performansları değerlendirerek sürekli sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Urgan
Enerji Politikası
Ulusal ve Uluslararası piyasalarda tanınmış markalarla çalışmayı ilke edinen URGAN Ayakkabı, faaliyetleri sırasında sürdürülebilirliği sağlamak amacı için doğal kaynakların verimli kullanımı ilkesini benimsemiştir. Enerji kullanımına yönelik aşağıda verilen ilkelere uyacağını taahhüt eder.
 
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri periyodik takip eder ve düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre eder.
 • URGAN Ayakkabı hammadde alımından hizmet verme aşamasına kadarki tüm proseslerinde”  enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları teşvik eder ve gerekli kaynağı ayırır.
 • Doğal kaynak kullanımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması ile ilgili eğitimler düzenler.
 • Tüm proseslerinin enerji verimliliği ile ilgili performansını periyodik kontrol ederek, sürekli iyileştirme alanları ile ilgili çalışmalar yapar.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Urgan
Kalite Politikası
Ulusal ve Uluslararası piyasalarda tanınmış markalarla çalışmayı ilke edinen  URGAN Ayakkabı , kurduğu Kalite Yönetim Sistemi ile  çalışmalarını aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde daha ileriye götürmeyi taahhüt eder. 
 • Kuruluşun bağlamının dikkate alarak ve Kalite Yönetim Sistemini URGAN Ayakkabı’nın  stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmek için planlar yapar.
 • Müşteri gereksinimlerini birincil ve ikincil mevzuat şartlarını göze alarak karşılamak için gerekli altyapıyı sağlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi etkinliğinin oluşturulması, uygulanması, korunması ve sürekli gelişiminin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturur.
 • Müşteri memnuniyetini ölçerek, müşterilerin talep ve  önerilerini dikkate alarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlar. 
 • Yeni teknolojileri takip edip uygulanması ve çalışanların eğitilmesi için gerekli altyapıyı belirler.
 • Sürekli gelişimi her günün ve her işin bir parçası haline getirmiştir.
 • Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini hammadde alımından, ürünün son müşteriye iletilmesi dahil tüm aşamalarında uygulayarak, alınan geri dönüşümlerle sürekli iyileştirmeyi sağlar.
 • Kuruluş bağlamı, ilgili tarafları dikkate alarak tüm proseslerindeki riskleri belirler ve riskleri dikkate alınarak kalite hedeflerini belirler ve sürekliliğini sağlar.
 • Kalite hedefleri ile ilgili sorumlulukların belirlenmesi ve sürekli gözden geçirilmesini sağlar. 
 
URGAN Ayakkabı, Kalite Politikasını kuruluşta veya kuruluş adına çalışan tüm kişilere duyurmakla ve halka açık hale getirmekle sorumludur.
 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Urgan 
 
Sosyal Uygunluk Politikamız

Çocuk İşçilik:

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi:

Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Çalışma Saatleri:

Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ücretler ve Ödemeler:

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA,  ILO,  ETI) kurallarını takip etmeyi,

Ayrımcılık:

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak;

İşe alma, Tazminat, Eğitime erişim, ve Terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim:

Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi taahhüt eder.

Muamelenin Önlenmesi:

Taciz ve Kötü Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma:

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi:

Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara URGAN AYAKKABICILIK SAN. TİC. A.Ş standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

 Eğitim:

Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  taahhüt eder.

 

Her yıl Sosyal Uygunluk Politikası gözden geçirilip yenilenecektir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Urgan 
 
Şirketimiz ve üretim sürecimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.